Nayana Gurav

Others


3  

Nayana Gurav

Others


शब्द

शब्द

1 min 3 1 min 3

शब्द भान शब्द जाण 

शब्दांनीच मानापमान

शब्द शास्त्र शब्द शस्त्र 

कट्यारीसम दुधारी अस्त्र 

शब्द भाव शब्द घाव 

शब्दची घेई हृदयिचा ठाव 

शब्द भाषा शब्द संवाद 

शब्दामूळेच होतो वाद 

शब्द कटू शब्द गोड 

शब्दाला हवी माणुसकीची जोड

शाब्दानेच वाढे शब्द

मौनातही शब्द नी:शब्द

शब्दानेच घडले रामायण 

शब्द घडवी महाभारत

पुराणातील घेवून धडा 

शब्द वापर जपून जरा.


Rate this content
Log in