Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Gaurav Savita Vijay

Others

3.7  

Gaurav Savita Vijay

Others

जगणं एकट झालं

जगणं एकट झालं

1 min
58


जगणं एकट झालं 

माणसा माणसा च 

बोलण बंद झालं 


नाती गोती समद  

नावा पुरत झालं

मोबाईल मुळे समद खेळन झालं 


खोटं बोलणं सोपं झालं 

माणसाच्या गर्दीत मिसळन कम झालं 

ऑनलाईन असन गरजेचं झालं 

नाती सांभाळन कठीण झालं 


गरज च रूपांतर लोभात झालं 

जगणं एकट झालं 


Rate this content
Log in