YATHARTH GEETA

Others

3  

YATHARTH GEETA

Others

યથાર્થ ગીતા-૨૩

યથાર્થ ગીતા-૨૩

1 min
237


योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यः एतेऽत्र समागताः।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युध्दे प्रियचिकीर्षवः।।२३।।

અનુવાદ: દુર્બુદ્ધિ દુર્યોધનનું યુદ્ધમાં શીત કરવાની ઇચ્છાવાળા અહીં એકઠા થયેલા યોદ્ધાઓને હું જોવા માગું છું. આથી રથ ઊભો કરો. મોહરૂપી દુર્યોધન -મોહમયી પ્રવૃત્તિઓનું કલ્યાણ જે રાજા આ યુદ્ધમાં આવ્યા છે તેમને હું જોવા માંગુ છું.

ક્રમશ:


Rate this content
Log in