YATHARTH GEETA

Others

2  

YATHARTH GEETA

Others

યથાર્થ ગીતા ૨-૨૬/૨૭

યથાર્થ ગીતા ૨-૨૬/૨૭

1 min
229


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्।

तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।।

અનુવાદ- જો તું આને સદા જન્મ લેવા વાળો અને સદા મૃત્યુ પામવા વાળો માની લેતો પણ તારે શોક ન કરવો જોઈએ, કારણકે

ક્રમશ:


Rate this content
Log in