Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Shyla Shree C

Others


0  

Shyla Shree C

Others


ಯಾರಿವನು

ಯಾರಿವನು

1 min 37 1 min 37

ಯಾರಿವನೆಂದು

ಯಾರನು ಕೇಳಲಿ

ಯಾರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಈ ಬಾಳಲಿ


ಹೇಗಿರುವನೆಂದು

ಯಾರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಲಿ

ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡದ ಬಾಯಲಿ


ಎಲ್ಲಿರುವನೆಂದು

ಯಾರ ಜೊತೆ ಹುಡುಕಲಿ 

ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರದ ಊರಲಿ


Rate this content
Log in