ಅಕ್ಷಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ನೆನಪುಗಳು ನೆನಪುಗಳ ಮೆಲುಕು ಇಳಿಗಂಪಿನಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಿಂತೆ. ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಪ್ರೀಯತಮೆ ಬಯಕೆ ತೋಳ ಮರಿ ಜೀವ ಹಠ ಜನಕ ಕವನ ಕನಸು