Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Gireesh pm Giree

Others

1  

Gireesh pm Giree

Others

ಏ ಕೋರೋನ

ಏ ಕೋರೋನ

1 min
14


ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ ಚೀನಾ

ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತಿ ನೀನ

ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗು ಇನ್ನ

ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವೆ ಕೋರೋನ


ತಿಂದಿ ನೀ ಸಾವಿರ ಜನರ

ನೀಡುತಿರುವೆ ಸಾವಿನ ಉತ್ತರ

ನಿನ್ನಿಂದ ಜನರೇ ತತ್ತರ 

ನೀ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ಆತುರRate this content
Log in