Laxmichamarthi 2000

Romance


3.3  

Laxmichamarthi 2000

Romance


చైత్ర వసంతం

చైత్ర వసంతం

1 min 34.7K 1 min 34.7K


 ఉష్ణం కురిసిన

 ఆకాశం

 రాత్రికోసం

 శీతల గంధాలు పూసింది


 మూలన పెట్టిన

 శీతల యంత్రం

 దుమ్ము దులుపుకుని

 పవన సేవకు

 సిద్ధమైంది


 మావిచిగురు లతో

 సవరించిన గొంతు

 కచేరీకి కదిలింది

 కొమ్మల్లో

 ఆ రాగాలాపన విన్న

 ప్రకృతి

 పరవశించింది 


 చైత్రం తీసుకొచ్చిన

 వసంతానికి

 వెన్నెల సాయంత్రాలు

 మల్లెల గంధాలు పూసుకొని

 ఎదురు చూస్తున్నాయి


 రంగు రంగులుగా

 ముస్తాబైన

 ప్రకృతి కాంత

 శిశిరానికి సెలవంటూ

 చైత్రానికి స్వాగతం అంటోంది


Rate this content
Log in

More telugu poem from Laxmichamarthi 2000

Similar telugu poem from Romance