Harshida Dipak

Others


2  

Harshida Dipak

Others


એ...

એ...

1 min 6.7K 1 min 6.7K

આજે
આંખે
આંજ્યો
અવકાશ
ઓલ્યો-
અલબેલો
ઓળખીતો
એનો જ...
અવાજ
આવીને
અંતરમાં
અથડાયો
પથરાયો
આપણો
સહિયારો
આંગણાંમાં
આછેરો
અજવાસ


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design