Harshida Dipak

Others


3  

Harshida Dipak

Others


વાસંતી વાયરનું ગીત

વાસંતી વાયરનું ગીત

1 min 6.7K 1 min 6.7K

ઉભી રે બજારમાં હરતીને ફરતી ઇ, છોકરાને દેખીને છોકરીતો જાણે કે

અલ્લડ મલકાણી... ને

ને છલ્લક છલકાણી... ને

ને વહેતી થઈ છે વાત વાય રે...


સંગ સંગ સાહેલી ઝીણું -ઝીણું બોલતીને તગતગતી આંખડિયું અંજાતી જાણે કે

પલ્લક ઝટકાણીને...

મલ્લક પટકાણીને...

નસનસમાં જાત ફૂટી જાય રે ....


સરવરની પાળે રે આંબલીની ડાળે રે કોયલ કરે છે એમ ટહુકારો જાણે કે

છલછલતી વાણીને ...

મીઠીછમ્મ માણીને ... 

મોર અને ઢેલ સાથ ગાય રે ....


ઝાડવે ચડેલ વેલ વીંટાતી અલબેલી નખરાળું નાજુકડું શરમાતી જાણે કે

ધબ્બક છલકાણીને ... 

ઉભડક ભીંજાણીને ....

છાબડીમાં ફૂલ ના સમાય રે ...


મૂછોનાં કોટાને વળ દેતો વાલીડો આડો ને અવડો એ વીંઝાતો પથરાતો જાણે કે 

અરધી એ જાણીને ... 

અરધી એ માણીને ...

પાલવની કોરે પથરાય રે ...


ડાળીએ ખીલેલું એક નાનકડું ફૂલ આજ મદમાતું મલકાતું મસ્તીમાં જાણે કે

હરખે હરખાણુંને ...

શરમે શરમાણુંને ... 

ચુંદડિયે ચીતરાણી ઝાંય રે .....


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design