Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Liza Senapati

Others


3  

Liza Senapati

Others


ଛନ୍ଦହୀନ ମଣିଷ

ଛନ୍ଦହୀନ ମଣିଷ

1 min 218 1 min 218

ଏଇ ମିଛ ଆଉ ସତ,

ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ,

ମତଲବି ମଣିଷ ସାଗଂରେ ,

ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ବଦ୍ଧା।.

କପଟି ମଣିଷ ଅନ୍ଧାରେ ମରୁଚି,

ଆଲୁଅ ଦେଖିକି ଡ଼ରୁଚି।

ସବୁଠି ଲୋଡ଼ା ଆମକୁ,

ଛନ୍ଦହୀନ ମଣିଷ,

ସାଗରେ ମୁକ୍ତା ପରି ,

ଅଟେ ଇଏ ସପନ।


Rate this content
Log in