Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
सूड... आपल्...

सूड... आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी सूडाची भावना पेटते आणि हीच सूडाची भावना मानसाला गुनहेगारीच्या खाईत लोटते ---------------------------------------------------- सविता जाधव✍

By Savita Jadhav
 104


More marathi quote from Savita Jadhav
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract