Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
दु:खलेले...

दु:खलेले प्रेम म्हणजे होम क्वारटाईन आहे, आपले म्हणारे जिवलग ही आपल्या पासुन दुरवाले जातात, आयुष्यभर आठवणींचा कोंडवाड्यात जिवन कंटावे लागते, ज्याने जिवाला जिवन देण्याची शपथ दिली होती तोच आता 'तुझ्या भल्यासाठी हे मी करतो, असे बोलुन हात वर करतो

By Swapnil Kamble
 93


More marathi quote from Swapnil Kamble
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract