Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

SHRIKANT PATIL

Tragedy

3  

SHRIKANT PATIL

Tragedy

मी व माझी झोळी

मी व माझी झोळी

1 min
266


मी व माझी झोळी 

दोघांचं खूप वर्षापासूनचं नातं आहे.

सात जन्मी तूच राहो

असं तीचं व्रत आहे

अठरा विश्वे हिंडून तिनं 

पत्रा लोखंड गोळा केली

इतभ पोटाची

तिनंच खळगी भरली

कधी उकिरड़यावरतीच रात असायची 

अंधा-या रातीला तीचीच साथ असायची

तीचं माझं नातं कधीच तुटणार नाही 

गेलो जरी सरणावरती

माझ्यावाचून मरणार नाही


Rate this content
Log in