Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sobati Soundade

Others

2.8  

Sobati Soundade

Others

मी मेल्यावर...

मी मेल्यावर...

1 min
841


मी मेल्यावर मला जाळू नकोस 

आयुष्यभर जळालोय

आता आणखी चटके देऊ नकोस 


क्षणाक्षणाला पायदळी तुडवलस

मातीला माझ्या पाया तु पडू नकोस 


प्रेेेमाचा भुकेला होतो मी

गोरीवर माझ्या आता पंचपक्वान्न तू मांडू नकोस 


ज्यावेळी कोसळलो त्यावेळी आधार नव्हता 

मदतीचा हात पुुढे करताना चारवेळा बावचळलास 

आता जनाच्या लाजेेेनं देहाला माझ्या खांंदा तु देऊ नकोस 


क्षुुल्लक क्षुुल्लक कारणावरुन 

सामोरे गेलो निंदा नालस्तीस 

आता गुणगान तू गाऊ नकोस 


दोषाचा कलंक माथ्यावर घेऊन जगलो आयुष्यभर

बाजूला बसून माझ्या, कपाळावर हात मारत आता स्वतःला दोष तू देेऊ नकोस 


कंटाळलो होतो आयुष्याला 

नशीबाने पाठ फिरवली होती 

दुःखाचा सुस्कारा टाकायला कुणी मनात किंचितशी जागासुद्धा दिली नव्हती 


 मग...


नको तेे विचार मेंंदू भोवती घिरटया घालु लागले 

बास करू का जगणं अस मग मनच म्हणााले 


तूच भाग पाडलयस 

आता माघार घ्यायला सांगू नकोस 

शेवट केलाय आयुष्याचा

आता वाट माझी अडवू नकोस


Rate this content
Log in