Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bhavesh Lokhande

Abstract Others

4  

Bhavesh Lokhande

Abstract Others

घर

घर

1 min
26


  घराला घराचा आपला एक वास येतो

  घरी आल्यावर ओळखीचा आवाज येतो

  आनंद दुःख कुतूहल असो वा नाराजी

  माझ्याच वागण्याचा मला अदमास येतो

  श्वास घेते माझे घर उराउरी भेटते

  घरी येतो मी नि भिंतीतून निःश्वास येतो

  दाराला टेकतो मी नि घर पाहून घेतो

  महिन्याकाठी नेहमी माझा प्रवास येतो

  झोपते घर माझे मी होतो गलितगात्र

  भिंतींशी बोलताना का तुझा सुवास येतो ?


Rate this content
Log in