Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Rahul Shinde

Children Stories Others


5.0  

Rahul Shinde

Children Stories Others


बालकविता-गुडबाय

बालकविता-गुडबाय

1 min 230 1 min 230

माझ्या दारात एकदा चिमणी

टिपीत होते चोचीत दाणे

प्रत्येक दाणा टिपताना तिचे

आजूबाजूला पाहणे

दाराआड लपून पाहात होतो

तिचे हे जगणे...

माझ्या छोट्याश्या हालचालीने

तिचे चपळपणे इकडे तिकडे पाहणे

उडून जाण्याच्या तयारीत सावध असणे

घाबरत घाबरत तिचे चालू होते दाणे टिपणे

न राहवून तिला पकडण्यासाठी...

 माझा पुढे पडला पाय

चाहूल लागताच माझी,

भुर्रकन उडून तिने

केला मला गुडबाय!Rate this content
Log in