Harsha dalwadi

Others

2  

Harsha dalwadi

Others

ઈચ્છા

ઈચ્છા

1 min
3.1K


ધરમ ભાઈ : ઓટ'પપ્પા તમે હવે ધૈર્ય રાખો ખૂબ પરિશ્રમ કર્યો ઘણું મેળવ્યું છે. જરૂર થી વધારે છે.'

વિરમજી : 'દીકરા ધરમ તારી વાત સાચી છે ઘણું બધું છે પણ એક વસ્તુ નથી એ મને નથી લાગતી પૂરું થાય.' ધરમ ભાઈ : 'કઈ ?'

વિરમજી : 'મારા ઘરનું કોઈ ડોક્ટર થાય.'Rate this content
Log in