કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : crime

Very very very touchy read more

1     265    11    1069

a thrilling read more

1     318    24    1256

Why read more

1     13.7K    12    1430

Bed of flowers.. If i get the wings of read more

1     14.2K    14    1546

'ઉઠ્યાં ત્યાં સવાર પોકારી પોકારી કહેતું હતું દિવસનો કેફ માણીલે, ધરાઈ ખાઈ પી સરખો read more

1     13.7K    12    1911

'ધર્મનાનામે અનેક પાખંડી કહેવાતા બાવા ગુરુઓ સમાજમા કૂકર્મ આચરી રહ્યાં છે. ત્યારે તેની read more

1     13.7K    11    2084

'બસમાં-ટ્રેનોમાં પણ, હું સુરિક્ષત નથી, શહેરોમાં પણ ગામડાઓમાં પણ, હું સુરક્ષિત નથી, read more

1     13.3K    8    2267

Waiting for the lord krishna or next birth of read more

1     13.7K    14    2294

With time friends disappeared read more

1     13.4K    12    2302

પળોજણ
© Bindya Jani

Crime Thriller

For a mother read more

1     518    43    2408

છે આગનો તણખો બધાના હાથમાં, તોયે બધાં પોટાશના ઢગલે ઊભાં. ક્યારે બળે ઘર, દિલ બધાં કોને read more

1     13.9K    8    2460

Who will say.. how these things read more

1     12.8K    20    1592

Betraying to read more

1     12.8K    10    2688

Corruption read more

1     13.4K    10    2688

Cloud has to build the limit to read more

1     13.7K    9    2693

In world.. how fake read more

1     7.0K    13    2945

મૂડી મુદ્દલે શબ્દ ભંડોળે પાયાનું પુરાણ, સભા સરગસ ટોળે પેઢી ચણતરે read more

1     13.3K    8    3087

In the world there are so many person who crooked read more

1     6.7K    5    3805

Worry about our read more

1     6.8K    13    3825

નહેરુ સેવાએ ગોરા સરકારે કીધા પુસ્તકાલયો જેલ તબદીલીએ, શોખ સાચવે નહેરુના લેખન તણો read more

1     6.7K    7    4178

રોટલો ના ઓટલો ના માણસો,. દ્વેષનુ જંગલ ચણાવી ગયું read more

1     6.8K    2    4596

પાણીની read more

1     6.5K    1    4600

વચોટિયાનાં ધર્મ નામે ચોરી છીના જોરી ધતિંગ ને ધીંગાણાં.... અછાંદ્સ કાવ્ય read more

1     12.7K    8    2266

ઘર ફોડી ઘર તોડે પ્રલોભને છે બિછાવી ભ્રમજાળ નટી નચાવે નાચ લોભિયાને ધુતારી ચોકડી read more

1     13.8K    16    2285

મરણચીસ
© Khvab Ji

Action Crime +1

Not want to read more

1     6.9K    12    3146

A feeling of a girl who had pain given threw acid by read more

1     6.8K    10    3337

અબુધ સમજી સૌને ન ત્યજે પેતરાબાજી કુકર્મોની પૂર્વજી કથાના જનાદેશે વંશવેલો કેફ સત્તાનો read more

1     13.3K    10    3078

Let's go read more

1     253    23    2811

"બાપા" શબ્દથી જાણે ભડક્યો પોતાની દીકરી સાંભરી જાણે યોજના સઘળી મૂકી read more

1     13.7K    5    3052