કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : classics

માં
© Heena Pandya (ખુશી)

Children Stories Classics

about read more

1     372    43    298

for happiness .... do read more

1     288    23    316

... લાગે છે.
© Kalpesh Vyas

Children Stories Tragedy +1

life and changes read more

1     160    2    2281

શહીદ
© Manoj J. Patel

Children Stories Classics

proud of read more

1     322    5    1861

કેવા નેક !
© Shaurya Parmar

Children Stories Classics

How is the nature ! The land and the sky are different from one another, still read more

1     5    0    3143

મૂળિયાં
© Chetan Gondalia

Children Stories Classics +1

If you want to know .. how much deep the roots of read more

1     302    4    3130

મા
© Bharat Thacker

Children Stories Classics

ભગવાન જેવા ભગવાનને પણ, મા ની ગરજ છે, મા ને સુખી રાખવી, એ સૌથી મોટી ફરજ read more

1     401    7    2493

in the life, the read more

1     999    66    5

something you will get for read more

1     320    48    21

Seasons read more

1     493    45    50

Where the read more

1     326    18    366

joke for read more

1     590    53    61

time read more

1     425    48    57

on the day of read more

1     512    57    30

There is no happiness like read more

1     572    56    60

Old days are golden read more

1     538    44    72

about the land of read more

1     413    51    79

Life and sense read more

1     517    54    120

Be quite.. please.. read more

1     490    44    381

childhood and golden read more

1     486    53    138

Time read more

1     670    31    427

Meera and read more

1     325    50    146

like the hands of may read more

1     464    46    148

Very imaginative poem.. go ahead, you will find the tune read more

1     163    5    155

i dont like the read more

1     346    40    200

Must have a spirit in read more

1     13.4K    11    1781

very nice read more

1     358    26    201

truth has its own read more

1     501    39    571

we are read more

1     383    51    209

મૂડી મુદ્દલે શબ્દ ભંડોળે પાયાનું પુરાણ, સભા સરગસ ટોળે પેઢી ચણતરે read more

1     13.3K    8    3452