દક્ષેશ ઇનામદાર
Literary Colonel
20
Posts
141
Followers
0
Following

છેલ્લા ઘણાં વર્ષોથી લખું છું. નવલકથા, નવલિકાઓ, કાવ્ય , ગઝલ, અનેક નવલકથા, નવલિકા અને કાવ્યસંગ્રહ લખ્યા છે ડિજિટલ પબ્લિશ થયા છે. ખૂબ મોટો વાચક અને ચાહક સમૂહ લેખન દ્વારા પ્રાપ્ત કર્યો છે. અનેક વાર્તા કવિતા અને લેખ સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાસન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ઘણાં સમયથી માતૃભારતીનાં મંચ દ્વારા અનેક... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile