Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
कलाकार...

कलाकार तेव्हाच मोठा होतो जेव्हा प्रेक्षक त्याला केलेची पोचपावती देतात

By akshata alias shubhada Tirodkar
 49


More marathi quote from akshata alias shubhada Tirodkar
29 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
12 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract