Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mrs. Mangla Borkar

Others

3.3  

Mrs. Mangla Borkar

Others

शब्दांचे महत्व

शब्दांचे महत्व

1 min
1.2K


शब्द बोलती, शब्द डोलती . . . . . . . . . . . . !     

शब्द मनातले अट्टहास खोलती . . . . . . . . . .!!      

शब्द सापडती, शब्द हरवती . . . . . . . . . . !     

शब्द ही आपले जीवन ठरवती . . . . . . . . . . !!   

शब्द हसती, शब्द रूसती . . . . . . . . . . . . !      

ओले नयन शब्द ही पुस्ती . . . . . . . . . . . . . !!       

शब्द तुमचे, शब्द आमचे . . . . . . . . . . . . . !        

शब्द कधी हाताखाली राबणारे चमचे . . . . . !!


Rate this content
Log in