Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Parijatak Parijatak

Others

3  

Parijatak Parijatak

Others

ओढ पावसाची...

ओढ पावसाची...

1 min
42


वैशाख वणवा, सरता सारेना

रुक्ष केले, सर्व जीवना

ओढ लागली पावसाची..


वरुनी भास्कर, खालुनी धरती

पसरली अवर्षणाची किर्ती

ओढ लागली पावसाची..


पेटले आकाश, पेटली धरनी

कोणा न कळे, अशी ही करनी

ओढ लागली पावसाची..


धरतीची लेकरे, निघती भाजुनी

नयनही सुकले, अश्रु पिऊनी

ओढ लागली पावसाची..


बळी हारला, आर्त केला

कोणिही नसे, तया धिराला

ओढ लागली पावसाची..


ऐकता गर्जना मेघांची,

कळी फुलली सृष्टीची

ओढ लागली पावसाची..


Rate this content
Log in