Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Angad Nikam

Others

3  

Angad Nikam

Others

ओढ आपल्या मातीची

ओढ आपल्या मातीची

1 min
12.2K


ओसाड गावे पुन्हा 

बहरू लागली ....

शहरातुन लोकं

मातृभूमीकडे परतली.....


सगळं काही याच 

मातीत आहे 

वाटू लागलं ...

मन किंकाळ्या 

फोडून गावाकडे 

धावू लागलं ....


नवी स्वप्नं घेऊन 

जे शेहराकडे 

वेढावलो होतो ....

तीच स्वप्नं मनात

घेऊन गावाकडे 

येऊन विसावलो

होतो .…


Rate this content
Log in