Angad Nikam

Others


3  

Angad Nikam

Others


ओढ आपल्या मातीची

ओढ आपल्या मातीची

1 min 12.1K 1 min 12.1K

ओसाड गावे पुन्हा 

बहरू लागली ....

शहरातुन लोकं

मातृभूमीकडे परतली.....


सगळं काही याच 

मातीत आहे 

वाटू लागलं ...

मन किंकाळ्या 

फोडून गावाकडे 

धावू लागलं ....


नवी स्वप्नं घेऊन 

जे शेहराकडे 

वेढावलो होतो ....

तीच स्वप्नं मनात

घेऊन गावाकडे 

येऊन विसावलो

होतो .…


Rate this content
Log in