ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರೊನಾ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಕಾಣದ ಕತ್ತಲು ಅರಿಯದ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂಗಾತಿ ನೆನಪು....ನೋವು ಹೃದಯ ಭಾರವಾಗಿ ಅಂತರಾಳ ಜರಿಯದಿರಿ ಚಾಂಡಾಲ ಸೋದರಿ ವಿಧಿ ಬಿಳಿಯ ಸೀರೆ ಮಣ್ಣಿನಾ ಮೂರು ನಿಂತುಬಿಡುವುದು