ಸಮಯ ಸುರಂಗ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಪ್ಪು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬೆಸುಗೆ ಮಳೆ ಚಳಿ ಕತ್ತಲೆ ಒಲವು ಕಾಲ ಕಹಿ ಹೃದಯ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಮೌನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು