ముసురు...

ముసురు పడుతున్న మానవత్వపు తీరాలను చూసి మనసు కూడా మరణం కావాలంటుంది!! బహుశా మనిషిగా జన్మించాక అది సాధ్యం కాదేమో!!! ౼౼sravani gummaraju

By Sravani Gummaraju
 49


More telugu quote from Sravani Gummaraju
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   1 Comments
1 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Inspirational