నువ్వు...

నువ్వు నలుగురు మిత్రులను సంపాదించుకోకపోయినా పర్లేదు శత్రువును మాత్రం సృష్టించుకోకుండా ఉండేలా బతుకు ---శ్రావణి గుమ్మరాజు

By Sravani Gummaraju
 42


More telugu quote from Sravani Gummaraju
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   1 Comments
1 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract