మనిషి...

మనిషి పుట్టుకే మొదటి ప్రయాణం! చివరిమజిలీ చేరేలోపు ఎన్ని మలుపులో..... ఎక్కేమెట్టు దిగేమెట్టు రెండిటిని గుర్తుంచుకున్నవాడే జీవితపరమార్థం తెల్సుకోగలడు --- శ్రావణి గుమ్మరాజు

By Sravani Gummaraju
 56


More telugu quote from Sravani Gummaraju
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   1 Comments
1 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Inspirational