బంగారం సౌందర్యం మెరుపు మనసు సౌఖ్యం పరవశం స్నేహం రూపం గాత్రం వలపు సొగసు మది కల ప్రేరణ కోవెల తన్మయం తలపు

Telugu Romance Poems