వందనం ఘనత సహనం పనిముట్లు పనిపాట్లు పొరపాట్లు బ్రతుకు గమనం మోక్షం ఆలోచన సమానత్వం విలువ సమాజం ప్రగతి ధర్మం భాగ్యం చింతన

Telugu Inspirational Poems