ఘంటసాల గాయకులూ జోహారు సాయం సాధన భౌతిక గురువు స్నేహితుడు బంధువు #మురళీగీతం #మురళీకృష్ణ #muralikrishna ఒంటరి విశ్వం గమ్యం జీవితం కర్మ మరుజన్మ

Telugu Abstract Poems