ଜହ୍ନ ଅପା ଖେଳ ପଡିଆ ଖିଅ ଛନ୍ଦ କଠିନ ଜନମ ମୁକୁତା ବସା କରୁଣାମୟୀ ପଣତ ମନ ସଂସାର ଶରଧାବାଲି ଆକାଶ ମାତୃ କରୋନା ସତର୍କ ଜ୍ୟୋତି ମମତାର

Oriya Children Poems