ବସା ଖେଳ ପଡିଆ ଖିଅ ଛନ୍ଦ ଶରଧାବାଲି ପରଶେ ଜ୍ୟୋତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ କଠିନ କରୋନା ରକ୍ଷା କଅଁଳ ଲୋଟଣି ପାରା ଗର୍ଭ ପଣତ ମାତୃ ମଣି ମୁକୁତା ଜହ୍ନ ଆଶିଷେ

Odia Children Poems