अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others

5.0  

अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others

गाठीगुंता

गाठीगुंता

1 min
1.7K


स्वतःच्या कोषात अडकले

होता खुप गाठीगुंता

सोडवता सोडवता 

या गाठीगुंता

होत होता वेळ अन् 

उर्जेचा खर्च !!!


खर्चाचा हा ताळमेळ

लागता न लागत होता!!!


अलगद सुटणार्या गाठीगुंता

काळाच्या ओघात विरून गेल्या

न सुटणार्या हळुवारपणे कापल्या!!!


अन् सोडून कोषातल्या या गाठीगुंता

फुलपाखरा समान झेपावले 

मधुकण, ज्ञानकणाची लयलुट करण्यास!!!Rate this content
Log in