Dr Dwarka Gite

Others


3.7  

Dr Dwarka Gite

Others


आई अन् बाबा

आई अन् बाबा

1 min 11.8K 1 min 11.8K

तुटले संसार ज्यांचे

   मने ही तुटून गेली।

मीपणाच्या अविर्भावात

   मुलांची परवड झाली। 


कुठे मिळाली आई

    कुठे बाप सोडून गेला।

अपराध काय माझा?

    प्रश्न मनास पडला।


 नजरा या जनाच्या, 

    करती सवाल मजला।

 कुणा कुणास जवाब देवू, 

    पोरकेपण छळते मजला।


गुदमरलो आज इथे

    रस्ता शोधतो मी नवा।

 आर्त माझी हाक आहे 

   आई अन् बाबाही हवा।। 

     आई अन् बाबाही हवा।।


Rate this content
Log in