Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Dr Dwarka Gite

Others

3.7  

Dr Dwarka Gite

Others

आई अन् बाबा

आई अन् बाबा

1 min
12K


तुटले संसार ज्यांचे

   मने ही तुटून गेली।

मीपणाच्या अविर्भावात

   मुलांची परवड झाली। 


कुठे मिळाली आई

    कुठे बाप सोडून गेला।

अपराध काय माझा?

    प्रश्न मनास पडला।


 नजरा या जनाच्या, 

    करती सवाल मजला।

 कुणा कुणास जवाब देवू, 

    पोरकेपण छळते मजला।


गुदमरलो आज इथे

    रस्ता शोधतो मी नवा।

 आर्त माझी हाक आहे 

   आई अन् बाबाही हवा।। 

     आई अन् बाबाही हवा।।


Rate this content
Log in