સ્ત્રી છું તો શું થયું? હિમાલયને આંબું, ઘર આંગણે થી જો સાથ મળેતો, ચાલો તોડો રિવાજ નાં નામે દહેજ નાં રાક્ષસને, ઝંખના ભણતરના ગણતરનાં અમલની. -ઝંખના અખિલેષ🌺

By Zankhana Vachhrajani