આભેથી વરસ્યા નેહને ધરતીનો ખોળો ભરાય, માના વરસે નેહને અલી, ઝંખના હરપળ હરખાય. -ઝંખના અખિલેષ. 🌺

By Zankhana Vachhrajani