તારી આંખો થકી હ્રદયમાં વસી શકુ. પ્રેમ ભરી દરેક ક્ષણ જીવંત હોય, એ જ મારા માટે અનમોલ ધર. -સ્વાતિ પાવાગઢી 'તાત્વિક'

By Swati Pavagadhi
 72