નજરોના આંખોમાં ईशक મદહોંશ નયનો જોયું પ્યાલો પી ગયા ભીંજાઈ પુજામાં અંધારી રાત પ્રેમની દેવી પીવડાવો પ્રેમ પ્રેમસરિતા પૂનમ સાંજખીલશે યાદ તડપું વ્યસનમુક્તિ જીવનસત્ય

Gujarati Romance Quotes