મારા તો, શ્વાસે શ્વાસમાં તું જીવંત. મળવાનું મન થતાં, દપૅણ સમક્ષ આંખોમાં તને નિહાળતી.

By Swati Pavagadhi
 88