તારી ખુશી, એ જ મારી ખુશી. તને ખુશ જોઈ અને તારા ચહેરાનું સ્મિત જોઈ, મન મારું ખુશ ને મોહક રહે છે. -સ્વાતિ પાવાગઢી "તાત્વિક"

By Swati Pavagadhi
 79