મોબાઈલનાં આ યુગમાં લોકો કોલ કરી કહે હેલો, પછી જમાનો થાય વાતોની આદતોમાં એવો ઘેલો. તો કયારેક ગુસ્સો આવે વેલો ને મગજ થાય મેલો. -સ્વાતિ પાવાગઢી "તાત્વિક"

By Swati Pavagadhi
 101