શાશ્વત ઈચ્છાઈશ્વરબંદગીફરમાઈશો નશ્વર ગુણવાળા ડહાપણ શાણપણ વિભૂતિ સૌહાર્દ સહાનુભૂતિ પુસ્તક વાંચનાર અંતરનુંઅજવાળું પિંડ માટી પૃથ્વી