પરીક્ષાતો ડગલેને પગલે થાય, ઝંખના હરપળ પામવાની થાય. - ઝંખના અખિલેષ🌸

By Zankhana Vachhrajani