નદી કહે હું મીઠા જળની , મિલનમાં હરખે વહેતી ઉપરથી નીચે પડવું પડે , જો પામવો હોય સાગરને. -ઝંખના અખિલેષ🌸

By Zankhana Vachhrajani