પ્રેમની રીત જગમાં ન્યારી, સુખ દુખને કરતી વહાલી. -ઝંખના અખિલેષ🌸

By Zankhana Vachhrajani