અષાઢી બીજના વરસાદના છાંટણા ધરતીના અંતરે અમીરસ રેલાતા. - ઝંખના અખિલેષ🌸

By Zankhana Vachhrajani