કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : tragedy

want to go to read more

1     210    46    520

ટીન-એજ
© Dr Sejal Desai

Children Stories Tragedy +1

at the age read more

1     302    16    959

... લાગે છે.
© Kalpesh Vyas

Children Stories Tragedy +1

life and changes read more

1     157    2    2187

કોણ છે મહાન?
© Jaydip Bharoliya

Children Stories Tragedy +1

Is it worth for everyone? Please think about it. when to read more

1     62    2    2004

બાળપણ
© Bindya Jani

Children Stories Tragedy

Can we search our childhood in google read more

1     94    6    843

'બા મને પ્રશ્નો પુછતાં કેમ ન શીખવાડ્યું ? મારા બાળસહજ કુતુહલવશ મનને ,સહુએ આમ કેમ read more

1     89    4    2000

પરિવર્તન
© Nandita Ghediya

Children Stories Tragedy

'આજે બાળપણ, બાળકોની રમત, અને બાળકોની પ્રવૃતિઓ બદલાઈ ગઈ છે, પહેલા બાળકો વગડામાં read more

1     76    2    1469

Very very very touchy read more

1     265    11    1067

In my read more

1     870    66    11

a thrilling read more

1     318    24    1253

યાદ
© Harshal Baxi

Romance Tragedy

heart felt the read more

1     1.9K    77    2

Whose read more

1     563    51    50

on the day of read more

1     478    56    33

Why read more

1     13.7K    12    1430

How long read more

1     757    63    7

પરોઢની આશાને હરાવી દે, કાળી read more

1     473    46    39

There is no happiness like read more

1     564    56    67

the wet sky...in eyes!! read more

1     526    31    60

છોને દાવાનળ ભીતરે હોય ભભૂકતો read more

1     370    52    61

In life the situation read more

1     481    55    68

Old days are golden read more

1     534    44    79

સન્નાટાને ચિરતી ચીસ પવનની સાંભળે કોણ ? તો રવની નિરવતાનું અદ્રશ્ય આવરણ read more

1     13.6K    12    1215

શ્વસતા હતા ગ્રહીને એ read more

1     310    51    87

ભલે બધાને ચાહ મારી રહી પણ મને કોઈનાથી પ્રીતિ read more

1     339    13    105

તારી મિત્રતાને હું કૃષ્ણની જેમ નિભાવું છું.. પણ read more

1     325    38    111

With time friends disappeared read more

1     13.4K    12    2302

સમજાતું નથી કે આ વાદળા એટલા વરસી વરસીને શું કહી રહ્યા read more

1     256    50    125

Human and read more

1     463    49    126

દિવ્યતા ભીતર મળે તેમાં read more

1     406    40    130

Corruption read more

1     13.4K    10    2683